Statut

Stowarzyszenia  Przyjaciół  Ziemi  Krzęcińskiej

I   Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na mocy ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2
1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
2. Stowarzyszenie działa w oparciu o prace społeczną swoich członków.
3. Do wykonywania swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Krzęcin gmina Skawina powiat Kraków woj. Małopolskie.

§ 5
1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 6
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami i osobami w celu realizacji zadań statutowych.

§ 7
1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną i jako takie może nabywać, zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz dokonywać czynności prawnych.

 

II   Cele, zadania i sposoby ich realizacji

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. Wspieranie rozwoju demokracji na szczeblu lokalnym.
2. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja lokalnej społeczności, propagowanie kultury, inspirowanie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, oświaty i wychowania.
3. Budowanie porozumienia i poczucia wspólnoty rdzennych i napływowych mieszkańców wsi i okolicy, szerzenie i umacnianie przywiązania do Ziemi Krzęcińskiej wśród jej mieszkańców
4. Wspieranie i kreowanie społeczno-kulturalnych inicjatyw wiejskich, gminnych i regionalnych mających służyć całej społeczności lokalnej.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
6. Działanie mające zapewnić wyrównywanie szans młodzieży wiejskiej.
7. Rozwijanie i propagowanie idei ochrony środowiska oraz podejmowanie działań w tym zakresie.
8. Ochrona pamiątek historycznych, kulturowych i innych zabytków, upowszechnianie znajomości dziejów historycznych, współpraca z archiwami państwowymi i kościelnymi w zakresie dokumentowania zarówno przeszłości jak i teraźniejszości wsi Krzęcin.
9. Zbieranie pamiątek i dokumentów do izby regionalnej.
10. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje cele i zadania przez:
1. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia oraz społeczności lokalnej i przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, podnoszenie i pogłębianie kultury życia społecznego, wspieranie inicjatyw społecznych i obywatelskich.
2. Współpracę z władzami gminy oraz z innymi instytucjami, organizacjami, firmami, urzędami, klubami i osobami prywatnymi na polu realizowania zadań statutowych Stowarzyszenia oraz dla wspierania działań o podobnym charakterze.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, wsparcie dla ludzi starszych, samotnych, szerzenie profilaktyki przeciwdziałającej patologiom społecznym, edukację ekologiczną i prozdrowotną.
4. Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku..
5. Promowanie technologii innowacyjnych.
6. Troska o piękno i estetyczny wygląd miejscowości Krzęcin, inspirowanie do twórczego działania jego mieszkańców w tym zakresie.
7. Kultywowanie tradycji regionalnych, upowszechnianie wiedzy o Ziemi Krzęcińskiej.
8. Organizację spotkań dla członków Stowarzyszenia oraz organizację ogólnodostępnych wystaw, konkursów, odczytów, warsztatów, koncertów, spektakli, wycieczek i innych imprez.
9. Występowanie z wnioskami i projektami do fundacji i innych organizacji pozarządowych wspierających działalność społeczną, edukacyjną, kulturalną, profilaktyczną, prozdrowotną, proekologiczną.
10. Działalność na rzecz pozyskania własnej bazy lokalowej celem  zorganizowania w niej  m.in. izby regionalnej, klubu młodzieżowego, klubu seniora i innych wg potrzeb.

 

III   Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– członków zwyczajnych,
– członków honorowych,
– członków wspierających.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
– złoży deklarację członkowską na piśmie,
– przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Ziemi Krzęcińskiej.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 12
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 13
1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia z warunkiem posiadania aktualnie opłaconych składek,
b) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z wszystkich innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniać się do jego wzrostu, roli i znaczenia ,
b) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
c) przestrzegać przepisów prawa,  postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek oraz ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych  świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
a) rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,
b) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:
– za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
– za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,
– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
– za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe,
– z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
c) śmierć członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

IV   Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
3. Zarząd,
4. Komisja Rewizyjna.

§ 16
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.  Wybór władz następuje spośród nieograniczonej, zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3. Zarządowi oraz komisji rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji w przypadku uszczuplenia składu w toku kadencji.

§ 17
1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym  zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba  że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

§ 18
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
– z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą  większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków,  przy czym wskazuje się na §20 ust. 5. jako wyjątek od wymogu zachowania kworum. Głosowanie jest jawne.
5. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie.

§ 19
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych  świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 20
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego harmonogramu.
2. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie:
a) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
b) z inicjatywy Zarządu,
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 3 pkt. b i c Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który wyznacza się o  pół godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście z głosem doradczym

§ 21
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z 5 – 7 członków w tym: Prezesa, Vice-Prezesa, Skarbnika i Sekretarza. Prezesa, Vice-Prezesa, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz dwóch członków Zarządu łącznie.
4.  Do zakresu działań Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
e) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
f) ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
l) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
m) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
6. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
7. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Vice-Prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.
8. Członek Zarządu zobowiązany jest do udziału w posiedzeniach Zarządu. Swoją nieobecność powinien usprawiedliwiać przed danym posiedzeniem. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniach Zarządu jest podstawą do złożenia wniosku do walnego zgromadzenia członków o odwołanie członka zarządu.
9. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej czterech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§ 23
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Zarządu,
b) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
d) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,
e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być spokrewnieni, spowinowaceni lub w stosunku służbowo -funkcyjnym z członkami zarządu.

§ 24
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków komisji.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Głosy zlicza wybrany na początku zebrania protokolant.

 

V   Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 25
1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości i ruchomości, środki pieniężne oraz prawa majątkowe, nabyte w drodze ogólnie obowiązujących przepisów oraz fundusz Stowarzyszenia.

§ 26
1. Źródłami dochodów Stowarzyszenia są:
– składki członkowskie,
– dotacje i subwencje,
– dochody z ofiarności publicznej,
– dochody z działalności statutowej,
– dochody z majątku Stowarzyszenia,
– darowizny, spadki i zapisy.

§ 27
1. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 28
1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Za dysponowanie majątkiem i funduszem stowarzyszenia odpowiada Zarząd przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy Prezesa i członka zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy Skarbnika i Prezesa łącznie.

§ 29
1. Do wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia służą środki finansowe, o których mowa  w §25.

 

VI   Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30
1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego  Zgromadzenia Członków podjętej  zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

§ 31
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego  Zgromadzenia Członków podjętej zwykłą  większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 32
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 33
1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejonowego.